Następca prawny osoby prawnej może dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste osoby prawnej pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Przesądza o tym brzmienie art. 43 Kodeksu cywilnego. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań. Z wymienionych przykładowo w art. 23 k.c. dóbr osobistych osób prawnych mogą dotyczyć, m.in. takie jak: cześć (dobre imię), nazwisko lub pseudonim, w sensie nazwy osoby prawnej (także nazwa gazety wydawanej przez osobę prawną), tajemnica korespondencji. Nie można natomiast mówić o dobrach osobistych osoby prawnej, takich jak życie, zdrowie czy też swoboda sumienia.


Dobra osobiste osoby prawnej pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Przesądza o tym brzmienie art. 43 Kodeksu cywilnego. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań. Z wymienionych przykładowo w art. 23 k.c. dóbr osobistych osób prawnych mogą dotyczyć, m.in. takie jak: cześć (dobre imię), nazwisko lub pseudonim, w sensie nazwy osoby prawnej (także nazwa gazety wydawanej przez osobę prawną), tajemnica korespondencji. Nie można natomiast mówić o dobrach osobistych osoby prawnej, takich jak życie, zdrowie czy też swoboda sumienia.


W doktrynie spornym stało się, czy na następcę prawnego osoby prawnej przechodzi roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dóbr osobistych. W uchwale z dnia 9 listopada 2017 roku (sygn. akt: III CZP 43/17) Sąd Najwyższy przesądził, że roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym osoby prawnej, gdy powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczone przed jej ustaniem. Osoby prawne, które planują wziąć udział w procedurze przekształcenia lub połączenia powinny zatem jeszcze przed podjęciem czynności zmierzających do ustania ich bytu prawnego, wytoczyć przeciwko zobowiązanemu stosowne powództwo o ochronę dóbr osobistych tak, aby sukcesor osoby prawnej mógł skutecznie dochodzić roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych.


adw. Rafał Woźniak, 2017–11–13