Wyższe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie dla osób represjonowanych lub internowanych w stanie wojennym

Nadal wielu internowanych w stanie wojennym oraz osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego nie skorzystało z możliwości zwrócenia się o dodatkowe zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub pozbawienie wolności. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2011 r., sygn. P 21/09 orzeczono niezgodność z Konstytucją RP przepisu art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w zakresie, w jakim ustawodawca ograniczył możliwość dochodzenia od Skarbu Państwa zadośćuczynienia oraz odszkodowania ponad kwotę 25.000,00 złotych. Uznanie powyższego przepisu za sprzeczny z Konstytucją RP otworzyło drogę niektórym represjonowanym oraz internowanym do możliwości wznowienia postępowania oraz żądania znacząco wyższych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.


Co istotne, w przypadku śmierci osoby represjonowanej lub internowanej w stanie wojennym, uprawnienie do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia przechodzi na małżonka, dzieci oraz rodziców.


Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowania oraz dochodzenia dalszych roszczeń w każdej sytuacji podlegać musi indywidualnej ocenie.


adw. Rafał Woźniak, 2018-01-22