>

Usługi

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, udział w negocjacjach umów,
 • obsługa prawna kontraktów infrastrukturalnych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej,
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, reprezentacja przed KRS,
 • postępowania odszkodowawcze przeciwko członkom zarządu spółek z o.o.,
 • windykacja należności,
 • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy odszkodowawcze.
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę, w tym na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, bezzasadnego pozbawienia wolności, internowania, śmierci osób najbliższych,
 • sprawy o zapłatę,
 • postępowania w przedmiocie ochrony dóbr osobistych,
 • prawo nieruchomości: postępowania w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję,
 • postępowania egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń od orzeczeń organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, skarga kasacyjnych oraz innych środków zaskarżenia,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi.
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
 • zaskarżanie listy wierzytelności,
 • doradztwo prawne w postępowaniach restrukturyzacyjnych, tj. postępowaniach o zatwierdzenie układu, przyspieszonych postępowaniach układowych, postępowaniach układowych i sanacyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie upadłości konsumenckiej.
 • doradztwo prawne w zakresie zorganizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyk prawnych,
 • sporządzanie pism, zapytań i wniosków,
 • obsługa prawna wykonawcy lub zamawiającego na etapie realizacji zamówienia,
 • sporządzanie odwołań, oraz innych środków zaskarżenia,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi.
 • obrona żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, innych służb,
 • obrona nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich,
 • obrona lekarzy, w tym lekarzy dentystów oraz lekarzy weterynarii,
 • obrona pielęgniarek i położnych,
 • obrona osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, obrona architektów, geodetów,
 • obrona rzeczoznawców majątkowych,
 • obrona na etapie postępowania dyscyplinarnego (zawodowego) przed wszystkimi organami i we wszystkich instancjach.