Wyższe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie dla osób represjonowanych lub internowanych w stanie wojennym

Nadal wielu internowanych w stanie wojennym oraz osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego nie skorzystało z możliwości zwrócenia się o dodatkowe zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub pozbawienie wolności. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2011 r., sygn. P 21/09 orzeczono niezgodność z Konstytucją RP przepisu art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w zakresie, w jakim ustawodawca ograniczył możliwość dochodzenia od Skarbu Państwa zadośćuczynienia oraz odszkodowania ponad kwotę 25.000,00 złotych. Czytaj dalej...

Następca prawny osoby prawnej może dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste osoby prawnej pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Przesądza o tym brzmienie art. 43 Kodeksu cywilnego. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań. Z wymienionych przykładowo w art. 23 k.c. dóbr osobistych osób prawnych mogą dotyczyć, m.in. takie jak: cześć (dobre imię), nazwisko lub pseudonim, w sensie nazwy osoby prawnej (także nazwa gazety wydawanej przez osobę prawną), tajemnica korespondencji. Nie można natomiast mówić o dobrach osobistych osoby prawnej, takich jak życie, zdrowie czy też swoboda sumienia. Czytaj dalej...

Długotrwałe spory na podstawie tzw. „drugiej ustawy dezubekizacyjnej”

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwana potocznie „drugą ustawą dezubekizacyjną”. Przepisy ustawy nowelizacyjnej dotkną dziesiątek tysięcy byłych funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych aparatu bezpieczeństwa i ich rodzin, w których służbę ustawodawca określa mianem „służby na rzecz totalitarnego państwa”. Restrykcyjne zapisy ustawy w istotnym stopniu mogą zredukować świadczenia emerytalno-rentowe tych funkcjonariuszy i ich rodzin, albowiem ustawodawca przyjął, że obniżenie świadczeń emerytalno-rentowych nastąpi w przypadku, gdy dany funkcjonariusz pełnił przez choćby jeden dzień służbę w organach „totalitarnego państwa”. W takim przypadku świadczenie zaopatrzeniowe, zgodnie z tekstem ustawy, nie może przewyższać miesięcznej kwoty przeciętnego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj dalej...

Zmiany dotyczące prokury

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany normujące problematyczną dotychczas w orzecznictwie i doktrynie prawniczej kwestię prokury łącznej niewłaściwej. Zgodnie z art. 1094 § 11 Kodeksu cywilnego, prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Z dniem wejścia w życie powyższej regulacji, możliwe będzie udzielenie prokury trojakiego rodzaju: samoistnej, łącznej oraz łącznej niewłaściwej (mieszanej). Dotychczas w orzecznictwie sądowym przeważał pogląd, zgodnie z którym drugą osobą w prokurze łącznej nie może być inna osoba niż prokurent. Nadto, sądy rejestrowe, po wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt: III CZP 34/14), za niedopuszczalny uznawały wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Czytaj dalej...