INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKATA RAFAŁA WOŹNIAKA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIEZ uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), poniżej przedstawione są informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokata Rafała Woźniaka.

I. Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Rafał Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Rafał Woźniak (dalej jako „Kancelaria” lub „Administrator Danych Osobowych”), z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, tel. + 48 691-546-509, www.adwokatwozniak.pl , e-mail: rafal@adwokatwozniak.pl .

II. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1) wykonywanie umowy przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2) podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
3) udzielanie pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO);
4) spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowości (6 ust. 1 lit. c) RODO);
5) cele archiwizacyjne, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO);
6) w celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO);
7) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
8) marketing bezpośredni usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
9) zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
10) zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

III. Podmioty, którym przekazywane są Państwa dane osobowe
Kancelaria może ujawniać dane osobowe:
1) podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi księgowe, rachunkowo-podatkowe;
2) podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi związane z technologią informacyjną (IT) i usługi informatyczne;
3) podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub usługi kurierskie;
4) podmiotom współpracującym z Kancelarią przy wykonywaniu przez Kancelarię usług prawnych;
5) podmiotom profesjonalnie zajmującym się niszczeniem i archiwizacją dokumentów zawierających dane osobowe;
6) pracownikom Kancelarii w celu realizacji przez nich obowiązków.

IV. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane są przechowywane przez okres trwania umowy z Klientem, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Kancelarii, w tym co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń.

V. Prawa przysługujące osobie, której dane osobowe dotyczą
Informujemy, że mają Państwo prawo do:
1) żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych;
2) żądania sprostowania Państwa danych;
3) żądania usunięcia Państwa danych;
4) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
6) przenoszenia danych, tzn. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią.

VI. Informacja, czy podanie danych jest dobrowolne
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej lub brakiem możliwości wykonania umowy lub realizacji innych celów, do których dane osobowe są niezbędne.

W odniesieniu przetwarzania danych w zakresie potrzebnym do zawarcia umowy z Kancelarią podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią.